restaurant noblesse

Securitatea și protecţia datelor

GDPR
  1. Prestatorul va procesa datele cu caracter personal obținute de la Beneficiar, pentru a furniza serviciile preconizate, pentru facturare, îndeplinirea obligațiilor legale, precum și pentru îmbunătățirea și adaptarea continuă a serviciilor sale. Termenii utilizați în prezentul capitol vor fi interpretați în sensul conferit de către Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”).
  2. Beneficiarul își dă acordul ca datele cu caracter personal comunicate de acesta să fie utilizate și prelucrate pe teritoriul României direct și/sau prin împuterniciți și/sau parteneri contractuali ai furnizorului în scopul oferirii serviciilor contractate, a emiterii facturilor aferente furnizării serviciilor, al participării la campaniile promoționale derulate și al aducerii la îndeplinire a scopului raportului juridic născut în relație cu Prestatorul. Datele pot fi transferată către: autorități de stat, furnizori de servicii în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.
  3. Datele personale reprezintă orice dată în sensul articolului 4 alineatul (1) GDPR, în raport cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi numele/prenumele, adresă, adresă de e-mail, numărul de telefon, iar în cazul în care legislația solicită acest lucru, seria și numărul cărții de identitate sau CNP-ul.
  4. Ambele Părti, în vederea executării Obiectului prezentului contract, vor respecta Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv în cadrul activităților de prelucrare, Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului contract: (I) în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată (II) în scopuri determinate, explicite și legitime și nu într-un mod incompatibil cu scopurile menționate la momentul colectării datelor cu caracter personal, (III) garantând caracterul adecvat, relevant al acestora, limitând prelucrarea la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate, (IV) asigurându-se că datele cu caracter personal care sunt inexacte, sunt șterse sau rectificate fără întârziere, dacă nu există alte obligații legale contrare, (V) stocând datele cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, (VI) prelucrând datele personale într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
  5. Beneficiarul se angajează să informeze persoanele fizice ale căror date sunt transmise Prestatorului asupra faptului că datele personale le sunt furnizate către Prestator pentru a beneficia de serviciile menționate în prezentul contract.
  6. Înainte de a furniza date personale către Prestator, Beneficiarul trebuie să se asigure că sunt îndeplinite toate cerințele legale, pentru transmiterea datelor. Beneficiarul trebuie să se asigure că toate datele cu caracter personal furnizate sunt corecte și complete.
  7. În conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor, Beneficiarul și Prestatorul sunt operatori de date independenți. Ei se angajează să proceseze datele personale numai în scopuri legitime, pentru îndeplinirea obligațiilor. Operatorii independenți vor păstra datele cu caracter personal numai în intervalul de timp necesar procesării.
  8. Prin bifarea prezentei căsuțe confirmați acceptul dumneavoastră de a primi ofertele Beneficiarului la adresa de e-mail furnizată și/sau la numărul de telefon furnizat și după încheierea contractului de colaborare.